అడుగు తొట్టి Meaning in English & Translation

Showing results for: అడుగు తొట్టి

Meanings of అడుగు తొట్టి in English

అడుగు తొట్టి in Images  


Tags: అడుగు తొట్టి meaning in hindi, అడుగు తొట్టి ka matalab hindi me, hindi meaning of అడుగు తొట్టి, అడుగు తొట్టి meaning dictionary. అడుగు తొట్టి in hindi. Translation and meaning of అడుగు తొట్టి in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.