అపహరించుకుపోవు Meaning in English & Translation

Showing results for: అపహరించుకుపోవు

Meanings of అపహరించుకుపోవు in English

అపహరించుకుపోవు in Images  


Tags: అపహరించుకుపోవు meaning in hindi, అపహరించుకుపోవు ka matalab hindi me, hindi meaning of అపహరించుకుపోవు, అపహరించుకుపోవు meaning dictionary. అపహరించుకుపోవు in hindi. Translation and meaning of అపహరించుకుపోవు in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.