డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు

Showing results for: డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు

Meanings of డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు in English


Tags: డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు meaning in hindi, డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు ka matalab hindi me, hindi meaning of డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు, డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు meaning dictionary. డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు in hindi. Translation and meaning of డబ్బు ఉన్నవారు పరిశ్రమలను స్థాపించగా అందులో కార్మికులు తమ జీవనోపాధికై శ్రమిస్తారు in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.