Tags: nag meaning in hindi, nag ka matalab hindi me, hindi meaning of nag, nag meaning dictionary. nag in hindi. Translation and meaning of nag in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.