Tags: savvy meaning in hindi, savvy ka matalab hindi me, hindi meaning of savvy, savvy meaning dictionary. savvy in hindi. Translation and meaning of savvy in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.