vaishnava meaning in kannada

Pronunciation of vaishnava

vaishnava Sentences in English

  1. वैष्णव
    Vaishnava community

  2. वैष्णव
    Vaishnavas generally emphasize religious devotion.
Tags: vaishnava meaning in kannada, vaishnava ka matalab kannada me, kannada meaning of vaishnava, vaishnava meaning dictionary. vaishnava in kannada. Translation and meaning of vaishnava in English kannada dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English kannada picture dictionary.