Valentina tereshkova meaning in hindi

Pronunciation of Valentina tereshkova
Tags: valentina tereshkova meaning in hindi, valentina tereshkova ka matalab hindi me, hindi meaning of valentina tereshkova, valentina tereshkova meaning dictionary. valentina tereshkova in hindi. Translation and meaning of valentina tereshkova in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.